Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

TOPICS / TEMATYKA KONFERENCJI

  1.     Spatial planning for the sustainable development
2.     Spatial planning – history, present time, perspectives and visions
3.     Spatial planning and legal requirements
4.     The landscape in spatial planning
5.     Revitalization of spatial planning
6.     Cultural heritage and natural resources protection in spatial planning
7.     The efficient space – spatial planning for people
8.     Role of education and student workshops in spatial planning of urban areas
9.     Spatial planning, urban design and architecture as complementary problem areas1.     Planowanie przestrzenne dla zrównoważonego rozwoju
2.     Planowanie przestrzenne – historia, stan obecny, perspektywy i wizje
3.     Planowanie przestrzenne w świetle uwarunkowań prawnych
4.     Krajobraz w planowaniu przestrzennym
5.     Rewitalizacja w planowaniu przestrzennym
6.     Ochrona dóbr kulturowych i zasobów naturalnych w planowaniu przestrzennym
7.     Przestrzeń efektywna – planowanie przestrzenne bliżej ludzi
8.     Rola edukacji i warsztatów studenckich w planowaniu obszarów zurbanizowanych
9.     Planowanie przestrzenne, urbanistyka i architektura, jako uzupełniający się organizm