Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

DATES AND PLACE OF THE CONFERENCE / TERMINY I MIEJSCE KONFERENCJI

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND"

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „FENOMENY POGRANICZA”

THE ROLE OF SPATIAL PLANNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ROLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
DATES AND PLACE OF THE CONFERENCE / TERMINY I MIEJSCE KONFERENCJ
14 October 2016, 50 Piastów Ave., 70-311 Szczecin / 14 październik 2016, 70-311 Szczecin al. Piastów 50

PAYMENT Admission is free after notification of participation to June 15, 2016 / limited number of places
PŁATNOŚĆ Wstęp wolny pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa do 15 czerwca 2016 / ilość miejsc ograniczona.

Submission of proposals for presentations and abstracts to  June 15th, 2016 / Nadsyłanie propozycji prezentacji i streszczenia do  15 czerwca 2016 r.
After the conference Organizers provide a possibility to publish scientific articles in the scientific journal Space&FORM. (9 pts. by The list of Higher Education) Submission of full versions of scientific articles in English July 1st, 2016. e-mail: przestrzen.i.forma@gmail.com
Po konferencji przewiduje się możliwość publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie naukowym Przestrzeń i FORMA  (9 pkt. wg wykazu MNiSW). Termin nadsyłania pełnych wersji artykułów naukowych w języku polskim i angielskim: 1 lipca 2016 r. e-mail: przestrzen.i.forma@gmail.com